آموزش کودکان

  1. کودکان همیشه از پدر و مادر خود در سنین کودکی الگو پذیرند ، اگر چه نقش معلم به عنوان راهنمای کودک اجتناب ناپذیر است .علاقه پدر و مادر به خواندن مطالب مختلف کودک را به سوی علایق آنها سوق میدهد .هیچگاه نباید فراموش کرد که کودک همواره جستجو گر است و به دنبال یافتن این علایق و چشیدن مزه آنها میباشد .پس همواره پدر و مادر حتی اگر زمانی  برای  مطالعه ندارند فراموش نکنند که کودک آنها نیاز دارد که اپدر و مادر خویش  را حتی در مدتی کوتاه درحالت مطالعه ببیند تا ذهن کوچکش راه جدیدی را برای یافتن پاسخ به سوالاتش در آینده داشته باشد .Smileپس مطالعه برای شما پدر و مادر عزیز مانند غذایی است که به کودک خود راه به دست آوردن آن را یاد میدهید .